[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [bpfk] pei da'i bepfeke girzu bu'u la .gitxab..i ku'i za'a so'u ci da nabmi notci bu'u la .ilmentufa .i da'i na raktu fa lo nu gau fukpi .i pei fa'o


On 10/12/2017 06:22, Gleki Arxokuna wrote:
i lo vreji be fi lo se casnu na jai frili fai lo ka jai gau muvdu pe'a fi la gitab

i ei pamai jundi lanli lo drata
i pei pilno la gitlab faho


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "BPFK" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bpfk-list+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to bpfk-list@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/bpfk-list.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.