[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[lojban-es] di'a coi rododi'a coi rodo
i doi jitro be le liste do'o
xu lenu do fanta lenu na'ebo le se liste mrilu fu ly cu cumki
i ma joi la xorxes joi mi se liste