[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[lojban-es] mi'e domin



u'u seclite be mi i mi'e domin
i xu do sanji lu
mu pazlabno bersa le fetlabno
i mu pazlabno ti'a le burcu
i mu pazlabno fy bersa
i mu pazlabno fy kurji
i ze'e fy le tatru friti
li'u