[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

selsumne pemcimi zanru le sidbo pe lu selsumne li'o ro le nu do muvdu li'o
morji li'u .i .a'a le pamoi jufra cu se pagbu re sumti .e no
bridi .iji'a le remoi jufra cu xamgu pilno lenu sumti canja
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com