[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

kevna zvatikevna .i se mipri kevna .i se mipri traji pagbu ko'agoi le
kevna .i broda fa da .i brode fa de .i di'inai xabju ko'a .i
ru'i xabju le gapru .i ko'a manku .i lenu smaji cu sruri le
voksa be mi'o .i ti ko'a zvati .i ma .enai mi'o zvati
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com